PhoneEmailSkypeFacebookTwitter

Telefon: [+420] 777 811 575
Email: info@etzbshop.cz
Od 7 - 18 hod. (po - pá)

Zpět

Kv - Jmenovitý průtok - Průtokový součinitel

Jmenovitý průtokový součinitel je prvním parametrem, který je typický pro regulační armaturu. Jeho velikost udává charakteristický průtok danou armaturou za přesně definovaných podmínek při jmenovitém (100%) zdvihu. S jeho pomocí je možné spočítat průtok teplonosné látky nebo tlakovou ztrátu na armatuře za obecných pracovních podmínek. Běžně se používají součinitele Kvs, Cvs. Průtokový součinitel jednoznačně určuje průtokové vlastnosti armatury v daném stavu. Čím je průtokový součinitel vyšší, tím větší množství regulačním prvkem proteče. 

V evropských zemích se u regulačních armatur převážně používá průtokový součinitel Kv. Vyjadřuje objemový průtok vody v M3.h-1, který proteče regulačním ventilem za referenčních podmínek průtoku (tlakový spád 1 bar, teplota vody 15°C) při daném zdvihu.

Výhodou tohoto součinitele je především jeho snadná fyzikální interpretace i to, že ve většině aplikací, kde je teplonosnou látkou voda, lze pak zjednodušeně počítat průtok přímou úměrou s druhou odmocninou tlakového spádu.

Potom ho můžeme zapsat jako

kv = Q / ξ∆P

kde
 
kv : hodnota kv [m3/h]
Q: proudění (průtok) [m3/h]
∆P: tlaková ztráta v regulačním ventilu [bar]
 
Z tohoto jednoduchého vztahu lze pak pro armaturu o známé hodnotě Kv dopočítat hodnoty průtoku i tlakové ztráty, tedy skutečnou tlakovou ztrátu pro známý průtok a skutečný průtok pro známou tlakovou ztrátu. 

Při výpočtech se součinitelem Kv je nutno pečlivě dbát na dosazování tlakové ztráty v barech (1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa).

Průtokový součinitel Cv (jmenovitý průtok)

Celosvětově je ještě používán průtokový součinitel Cv, především tam, kde není zavedena soustava jednotek SI. Je to rovnocenný ekvivalent hodnoty Kv nebo Av a vyjadřuje množství US galonů vody 40 až 100 °F teplé, které proteče armaturou za 1 minutu při tlakovém spádu 1 psi (1 US galon = 3,7854 litru, 1 psi = 6894,8 Pa).

V našich podmínkách je nejpraktičtější převést hodnotu Cv na Kv a pak provést výpočet průtokového množství či ∆P, eventuálně určit hodnotu Kv, kterou pak v případě potřeby specifikace ventilu v Cv převedeme na Cv. Jinak lze veškeré výpočty provádět stejně jako se součinitelem Kv, pouze je nutné důsledně dbát na používání správných jednotek - množství v US galonech/min, tlak v psi, hustotu v librách na krychlovou stopu (16,018 kg.m-3).

Citovaná a doporučená literatura - Topenářská příručka, svazky 1 a 2, Gas Říčany 2001.

Rádce